1. Viikko, Kick off

Tervetuloa valmennukseen!

Valmennus käynnistyy yhteisellä tapaamisella (aika ilmoitetaan erikseen valmennukseen osallistujille).

Aloituskerran ohjelma:

 • Tutustuminen ja orientaatio
 • Hyvän mielen urheilua nuoruuden ja voimaannuttamisen näkökulmasta,
  näkökulma
  Marjo Kolehmainen ja Tarja Jukkala, Humanistinen ammattikorkeakoulu 
 • Digitaalinen pelaaminen ilmiönä,
  näkökulma Katja Raitio, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Alustus viikon teemoihin:

Miksi pelaisin? – Pelaamisen hyödyt ja haitat

Pelaaminen ei ole vain aikamme ilmiö, vaan esimerkiksi Go:n, Mancalan ja Backgammonin tyyppisiä lautapelejä on pelattu eri maanosissa jopa vuosituhansien ajan. Aikojen saatossa pelaaminen on monimuotoistunut ja pelaamista voi nykyisin harrastaa niin digipeleinä kuin kasvokkainkin pelattavina peleinä ja pelaaja voi valita pelattavansa pöytä-, video-, rooli- ja rahapelien laajasta kirjosta.

Lasten ja nuorten digipelaaminen saattaa pohdituttaa heidän kanssa työskenteleviä aikuisia ja lasten vanhempia. Ehkäisevän päihdetyön eli EHYT ry:n alaisuudessa toimiva Pelitaito-sivusto (www.pelitaito.fi) tekee jaon digi- ja rahapelaamisen välillä, vaikka rajanveto näiden kahden välillä voi olla nykyisin hankalaa. Sivuilta löytää perustietoutta pelaamisesta pelikasvatuksellisesta näkökulmasta sekä ajan ilmiöistä, kuten mobiilipelin pelaamisen kasvusta ja elektronisesta urheilusta. Myös EHYTin omilta sivuilta (www.ehyt.fi) löytyy lisätietoa digipelaamisesta, ikärajoista sekä Pelikasvattajan käsikirjat. Jälkimmäiseen kannattaa ehdottomasti tutustua. EHYT:n sivuilta löytyvä digipelaamisen huonetaulu aikuisille antaa tietoa aiheesta monesta näkövinkkelistä.

Pelaamiseen, etenkin kun siihen liittyy raha, on liitetty negatiivisia piirteitä kuten peliriippuvuus. Rahapelaamisen stigma luo varjonsa myös muuhun pelaamiseen. Myös ongelmallinen tietokone-, mobiili ja konsolipelaaminen on tunnistettu ja pelihäiriö (gaming disorder) on lisätty uutena diagnoosina uuteen kansainväliseen tautiluokitukseen. Niin ikään väkivaltaa sisältävät (digi)pelit ovat aiheuttaneet huolta – lisääkö väkivaltaisten pelien pelaaminen pelaajan omaa väkivaltaisuutta? Yksiselitteistä tutkimusnäyttöä tästä ei ole. Veikkaus tunnistaa vastuunsa rahapelaamisen haitoista. Veikkauksen nettisivuilla (www.veikkaus.fi)  löytyy Pelaa maltilla -osiossa, josta löytyy pelaajatesti ja lisätietoa pelaamisesta. Erilaisia rahapelaamisprofilointiin keskittyneitä testejä löytyy myös mm. A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton yhdessä tuottaman Peluurin (www.peluuri.fi) sivuilta.

Digipelaaminen ilmiönä

Tutkimusten mukaan peleillä on myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi: aivojen plastisuuteen, muistimekanismeihin, oppimiseen, strategiseen ajattelukykyyn, keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen, työmuistiin, tiedon prosessointiin, ongelmanratkaisutaitoihin, motivointiin, stressin hallintaan ja hienomotorisiin taitoihin. Pelaaminen voi myös tarjota mahdollisuuden palkitseviin tunnekokemuksiin, kuten onnistumiseen ja voittamiseen. Lisäksi pelaaminen voi rohkaista luovaan itseilmaisuun, verkostoitumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä palautteenantoon ja taitoon ottaa palautetta vastaan.

Pelaaminen koetaan usein aikaan ja paikkaan sitoutumattomana eli sitä voi tehdä omatahtisesti. Peliä voi rakentaa kontekstiin ja pelaajalle sopivaksi pelin valintojen kautta ja pelissä voi kokeilla erilaisia rooleja. Pelaaminen auttaa unohtamaan ”todellisuuden” hetkeksi sekä tuo arjen toimintoihin viihdyttävyyden ja interaktiivisuuden elementtejä. Pelin täytyy kuitenkin olla riittävän kiinnostava ja koukuttava, muuten sen pelaaminen ei motivoi. Mm. tekniset ongelmat, visuaalisuuden puute, huonot valintamahdollisuudet ja ajan puute voivat tuoda haasteita pelaamiselle.

Pohdittavaksi:

 • Mitä ajatuksia pelaaminen herättää?
 • Mitä haluaisin tietää lisää tästä ilmiöstä?
 • Mikä on oma suhteeni pelaamiseen?

Viikon tehtävä:

Jotta pelaamisen ja muun elämän tasapaino pysyy yllä, on tärkeää huolehtia pelaajan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tutustu Digivalkku-hyvinvointivalmennukseen (linkki kuvassa) ja pohdi miten voisit hyödyntää sitä osana omaa valmennustoimintaasi.

Digivalkun esittely, video ja linkki