3. Erityinen tuki osana henkilökohtaistamisprosessia ja HOKSia

Tässä osiossa perehdyt erityisen tuen tunnistamiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan osana henkilökohtaistamisprosessia. Olet tutustunut Ammatillisen erityisopetuksen perusteet I -opintokokonaisuudessa ammatillisen erityisopetuksen uudistuneeseen lainsäädäntöön ja erityisopetuksen suunnitelmallisuuteen ja koordinointiin. Hyödynnä niitä myös tässä osuudessa.

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan (OKM). Parasta osaamista -hankkeen videolla kuulet henkilökohtaistamisprosessin kokonaisuuden ja OKM:n videossa kerrotaan oppilaitoksen henkilökohtaistamisprosessin toteuttamisesta. 

Katso tästä linkistä Seija Eskolan webinaari Erityistä tuesta osana henkilökohtaistamista Video on tuotettu Parasta osaamista -hankkeessa. Tässä linkissä on myös videoon liittyvä materiaali.  TAMK:n tuottamassa videossa eri oppilaitosten edustajat kertovat erityisen tuen käytännöistä uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa.

Erityinen tuki on osa ohjauksen ja tuen kokonaisuutta. Koulutuksen järjestäjän on laadittava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sekä huolehdittava siihen liittyvien eri toimijoiden vastuiden toteutumisesta. Erityinen tuki sisältyy näihin molempiin suunnitelmiin.

eHOKS -työryhmä on kuvannut henkilökohtaistamisprosessia eri toimijoiden näkökulmasta (opiskelija, koulutuksen järjestäjä, työpaikka, työvoimahallintoviranomainen) seuraavasti .

HOKSin tietosisältöä on kuvattu seuraavasti eHOKS-työryhmän toimesta. Erityinen tuki on osa HOKSaa ja siiita suunnitellaan ja toteutetaan osana hoks-prosessia. Erityisen tuen osalta HOKSaan on kirjattava

 • erityisen tuen perusteet (pedagoginen arvio)
 • erityisen tuen sisältö
 • erityisen tuen toimenpiteet tutkinnon/ koulutuksen osittain tai osa-alueittain
 • osaamisen arvioinnin osalta mukauttaminen ja yksilöllinen arviointi sekä tarvittavat erityinen tuki

Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintopäätöksenä ja sitä ei sisällytetä HOKSaan.

Opiskelijan yksilölliset ohjauksen ja tuen tarpeet sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen ja erityisen tuen tarpeet pitää tunnistaa osaamisen hankkimisen suunnittelun vaiheessa.  Tavoitteena on jokaisen opiskelijan huomiointi yksilöllisesti ja myös pienemmät tuen tarpeet ja tukikeinot on huomioitava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmissa.

Henkilökohtaisen osaamisen hankkimisessa suunnitellaan mm.

 • mitä tutkintoa tai koulutusta  ja tutkinnon osia opiskelija opiskelee
 • mitä osaamista hänellä jo on (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
 • miten ja missä hän hankkii puuttuvan osaamisen
 • millaista ohjausta ja opetusta opiskelija tarvitsee
 • mitä muita tukimuotoja opiskelija tarvitsee esim. yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluja
 • tarvitseeko opiskelija opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja
 • tarvitseeko opiskelija lyhytaikaista tai pienempää erityistä tukea
 • tarvitseeko opiskelija säännöllistä ja pitkäaikaista erityisen oppimisen ja opiskelun tukea = erityistä tukea (jolloin tehdään päätös erityisestä tuesta)
 • tarvitseeko opiskelija osaamisen arvioinnin mukauttamista (vain kun on olemassa päätös erityisestä tuesta)
 • tarvitseeko opiskelija ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista

Oleellista on, että jokainen opiskelija voisi opiskella omien tavoitteittensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti: pienemmällä ohjauksella ja tuella, erityisen tuen turvin ja/tai opiskeluhuollon palvelujen tukemana.

Osaamisen osoittamisen suunnittelussa huomioidaan opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet sekä erityinen tuki ja mahdollinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen.

Seuraavissa kuvissa on sisällytettyinä erityinen tuki osana henkilökohtaistamisen eri vaiheita.

Oleellista on, että koulutuksen järjestäjä määrittelee suunnitelmallisen pedagogisen tuen menettelyt ja erityiset opiskelujärjestelyt huomioiden myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen. Osaamisen hankkimisen aikana on tärkeää seurata opiskelijan edistymistä ja antaa palautetta oppimisesta.

Lue vielä seuraava Opetushallituksen määräys koskien erityistä tukea

Parasta osaamista hankkeen blogi (esim. webinaarit) Henkilökohtaistamiseen liittyvä webinaari

Keskeisiä taustamateriaaleja ovat jo I osassa tutut julkaisut: