Erityinen tuki oppilaitoksen suunnitelmissa ja toimintamalleissa

Erityisopetuksen suunnitelmallisuus ja koordinointi tarkoittavat oppilaitostasolla mm. sitä, että erityisopetuksen/ erityisen tuen tavoitteet, toteutus, seuranta ja vastuut on selkeästi määritelty ja toimijoilla on riittävä osaaminen.

Erityisopetus on määritelty toisaalta yksittäisen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukemiseksi: tuen suunnitteluksi, toteuttamiseksi ja seurannaksi. Toisaalta erityisopetus on enenevissä määrin määritelty myös ennaltaehkäiseväksi tai saavutettavien oppimisympäristöjen kehittämiseksi oppilaitoksessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tällöin suunnitelmassa on kuvattu mm. eri toimijoiden välistä yhteistyötä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kokonaiskoordinointia.

Aiemmassa lainsäädännössä määriteltiin koulutuksen järjestäjän tehtäväksi laatia osana opetussuunnitelmaa suunnitelma erityisopetuksen toteuttamisesta ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman laadinnasta (HOJKS). Suunnitelman tuli sisältää erityisopetuksen järjestämiseen liittyviä yleisiä periaatteita, erityisen tuen kartoittamiseen ja tuen järjestämiseen, päätöksentekoon ja vastuisiin liittyviä asioita. Aikuiskoulutuksessa vastaavasti velvoitettiin laatimaan osana näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa määriteltiin tutkinnon suorittajan ohjauksen, tuen ja erityisen tuen toimintamallit.

Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä 1.1.2018 lähtien määräystä koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta ei ole, ja koulutuksen järjestäjän tehtävänä on itse määritellä, millaisia suunnitelmia se tarvitsee laadukkaan opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseksi. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin laadittava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma ja huolehdittava siihen liittyvien eri toimijoiden vastuiden toteutumisesta. Toinen laadittava suunnitelma on osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma.

Perehdy myös seuraaviin verkkoluentoihin:

Ammatillisen koulutuksen reformi ja erityinen tuki Osa I, Seija Eskola
Ammatillisen koulutuksen reformi ja erityinen tuki Osa II, Seija Eskola

Verkkoluentojen materiaalit, osa I & osa II