3. Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen koulutus on uudistunut. Ammatillista koulutusta koskevat säännökset sisällytetttiin 1.1.2018 alkaen yhteen toimintalakiin. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli. Opiskelijoiden ohjausta työpaikalla vahvistetaan opettajien ja työpaikan yhteistyönä.

Inklusiivinen koulutus

Inklusiivisella koulutuksella pyritään siihen, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuus hakeutua ja päästä koulutukseen. Koulutukseen pääsy ei kuitenkaan riitä: on pyrittävä tukemaan kaikkien opiskelijoiden osallisuutta koulutuksessa, ts. kuulumista opiskeluympäristöön tasa-arvoisesti ja oikeutta tehdä omaa opiskelua liittyviä valintoja. Tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien takaaminen edellyttää myös sitä, että opiskelija saa tarvitsemansa tukitoimet.

Inkluusion tarkoituksena on, että kaikki opiskelijat voivat alkuopetuksesta alkaen edetä tasaveroisesti yhdessä oppien samoissa oppimisympäristöissä. Inklusiivinen koulutus tähtää tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö oppilaitokset voisi käyttää erilaisia oppimisjärjestelyjä, esim. eriyttämistä opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Inklusiivisessa oppimisympäristössä opiskelijan tarvitsema erityinen tuki oppimiseen tuotetaan osaksi yleistä opiskeluympäristöä.  Inkluusio on keino tavoitella yhteiskunnallista osallisuutta.

Oppilaitosten toiminnoissa inkluusio tarkoittaa oikeanlaista asenneilmapiiriä, opiskelijoiden monimuotoisuuden hyväksyntää. Se tarkoittaa myös pedagogiikan monimuotoistamista ja erityisten tuen suunnitelmallisuutta. Jotta tähän päästäisiin inklusiivisen näkökulman tulisi sisältyä kaikkiin oppilaitoksen hallinnollisiin ja toimintaa ohjaaviin linjauksiin.

Uusi ammatillisen koulutuksen reformi lainsäädäntöineen antaa mahdollisuuksia inklusiivisen koulutuksen toteutukseen vahvistamalla mm. inklusiivista pedagogiikkaa, työpaikoilla oppimista, yksilöllisyyttä ja oppimisympäristöjen kehittämistä.

Kirjallisuutta:

  • Honkanen, E., Kaikkonen,L. & Kotila,H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki:WSOY
  • Hirvonen, M. 2006. Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Julkaisuja 164.
  • Hirvonen, M. 2015 (toim.) Suunnitellen ja koordinoiden.
  • Hirvonen, M. 2015. Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen.
  • Jahnukainen, M. 2012. Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. 11. täysin uudistettu laitos. Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki:Bookwell
  • Kaikkonen, L. (toim.) 2010. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina.
  • Puukari, S., Lappalainen, K., Kuorelahti, M. 2017. (toim) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus.