1. Erityispedagogiikka tieteenalana

Tämän osion suoritettuasi osaat määritellä mitä erityispedagogiikka tieteenä tarkoittaa ja pystyt pohtimaan miten tieteenalan tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön.

Erityiskasvatus on erityispedagogiikan, erityisopetuksen ja erityishuollon asiakokonaisuudet yhdistävä yläkäsite.

Erityiskasvatus.php

 

Erityispedagogiikka on soveltava tieteenala, ja sen perustieteenaloja ovat mm.  kasvatustiede, psykologia, lääketiede ja yhteiskuntatieteet. Erityispedagogiikka- ja erityisopetus-käsitteitä käytetään usein synonyymeinä, vaikka varsinaisesti erityispedagogiikalla tarkoitetaan tieteenalaa, jota opiskellaan yliopistossa. Erityispedaggogiikka voidaan määritellä tieteeksi, joka ”tutkii niiden yksilöiden ja ryhmien oppimista, kasvatusta ja koulutusta, joiden tarpeisiin enemmistölle suunnatut järjestelyt eivät syystä tai toisesta sovi” (Moberg et al 2009, 12).

Eri tieteenaloilla lähestytään samaa tutkittavaa ilmiötä eri näkökulmista. Esimerkiksi psykologinen näkökulma  yleensä tarkastelee ilmiötä yksilön perspektiivistä kun taas sosiologinen tutkimus painottaa ympäristöä.

Tutustu seuraavien linkkien kautta eri tieteenalojen tapaan lähestyä erityiskasvatuksen kysymyksiä.

Kasvatustiede

Lääketiede

Yhteiskuntatieteet

Erityispedagogiikka pyrkii löytämään tutkimuksen ja sovellusten keinoin pedagogisia ratkaisuja erityisen tuen tarpeeseen. Erityispedagogiikkaa opiskellaan pääaineena muun muassa erityisopettajan koulutuksessa, mutta opinnot antavat valmiuksia myös muihin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.

Erityisopetus on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden opetusta. Erityisopetuksen tarpeen syyt voivat olla moninaisia. Erityisopetusta ja erityistä tukea oppimiseen ja opiskeluun  järjestetään esikoulussa, perusopetuksessa, toisen asteen yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja vapaan sivistyön oppilaitoksissa.