Erityisen tuen perusteet ammatillisessa koulutuksessa I 5 op

Tämä opintokokonaisuus suuntaa ajatuksia kohti erityispedagogista ajattelua ja erityiskasvatuksen käytäntöjä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta teemoitetusta osiosta. Kukin osio sisältää teemaan liittyvää erityiskasvatuksen perustietoa sekä aiheeseen laajemmin tutustumaan opastavaa kirjallisuutta, videotallenteita ja verkkolinkkejä. Verkkokurssin aineisto ja materiaali  avautuvat sivuston yläpalkista.  Osioihin sisältyvät tehtävät  ja palautuskansiot ovat Optima-työtilassa.

Intoa opiskeluun!