Yhteiskunnan asettamat haasteet ohjaustarpeille

” Ihminen neuvottelee itse elämälleen merkityksen ja voi tehdä sen monin tavoin, joista mikään ei välttämättä ole muita arvokkaampi tai kelvokkaampi”.- Antti Eskola 1997

Yhteiskunnan kehitystä leimaavat jatkuvat muutokset. Tulevaisuutta koskevien ennusteiden tekeminen on entistä vaikeampaa, koska asiat liittyvät toisiinsa aiempaa kompleksisemmin – puhutaan ketjuista tai systeemeistä, jolloin yksi muutos vaikuttaa moniin muihin asioihin.

Siirtymät ja työllistyvyys

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat työelämässä vaadittavan osaamisen kehittämiseen. Työurien lineaarisuus on vähentynyt ja erilaiset siirtymät koulutuksen ja työelämän välillä ovat lisääntyneet. Siten pyrkimys löytää ohjauksen avulla jokaiselle yksilölle pysyvä paikka työelämässä, ja siten rooli koko elämän ajaksi, on vanhentunut. Nykyään työelämässä korostuvat valmiudet jatkuvaan muutokseen ja uudelleenkouluttamiseen. Siten elinikäisen oppimisen ja ohjauksen merkitys ovat korostuneet yhteiskunnassamme. Ohjaajilta edellytetään kykyä tukea asiakkaita erilaisissa siirtymissä, jotta nämä voivat tehdä henkilökohtaiseen elämäänsä, kehittymiseensä ja uraansa liittyviä päätöksiä. Ohjausta tarvitaan paitsi erilaisissa elämän- ja uran valinnoissa, oppimisen ja opiskelun ohjauksen niin myös persoonallisen kasvun ja kehityksen tukemisessa. (Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet 2011, Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016)

Oppimistehtävä

 • Pohdi, miten elinikäinen ohjaus lähdemateriaalissa määritellään? Entä miten ohjaaja voi tukea yksilöä erilaisissa siirtymissä kouluasteelta toiselle ja koulutuksesta työelämään? Pohdi lisäksi, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnan muutokset asettavat ohjattavan eri elämänvaiheisiin. Miten ne näkyvät ohjaustyössä?
 • Tee edellä mainituista asioista essee ja palauta se Optimaan luotuun kansioon ”Yhteiskunnan asettamat haasteet ohjaustarpeille”. Lähdemerkintöjen osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä annettua raportointiohjetta.

Lähdemateriaali

 • Amundson, N. E. 2005. Aktiivinen ohjaus. Opas uraohjauksen ammattilaisille. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.
 • Carlsson, M. & Järvinen, K. 2012. Mielekäs työ: uuden ajan uraopas. Helsinki: SanomaPro.
 • Haikola, A. (toim.) 2009. Ura unelmissa. Matkaopas työelämään AMK-opiskelijalle. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.
 • Kasurinen, H., Merimaa, E. & Pirttiniemi, J. (toim.) 2011. OPO Opinto-ohjaajan käsikirja. Helsinki: Opetushallitus
 • Niemi-Pynttäri, M. & Ryhänen, A. (toim.) 2013. Yhteisellä matkalla – Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.http://publications.theseus.fi/handle/10024/54022
 • Opinto-ohjaajakoulutuksen käsikirja
 • Onnismaa, J.2003. Epävarmuuden paluu. Ohjauksen ja ohjausasiantuntijuuden muutos. Joensuu. Joensuun yliopistopaino.
 • Opetusministeriö. 2011. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016. Kehittämissuunnitelma. [Viitattu 27.8.2013].http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Kehittamissuunnitelma.html
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2011. Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriminiesteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15. [Viitattu 27.8.2013]http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr15.pdf
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2011. Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016. Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012.