Psykososiaaliset kehitysvaiheet

”Odota parast, varaudu pahimpaan,/ Ain ei käy kui haluut, se on luonnon yks laki vaan,/ riitelet taas mutsis kaa, samaa marinaa,/ sen mielest kapinaa, mut sä tiedät puhuvas asiaa,/ tulee tehtyy tyhmyyksii, luotettuu rystysii,/ sit reksi erottaa sut koulust koko syksyksi,/ kyynelist hymyks sit taas hymyst takas,/ sä oot viel nuori ja tuut menettää mont rakast,/ ehkä paras frendis kuolee auto-onnettomuudes,/ tai tyttö jota rakastat jättää ja ottaa uuden,/ ja tuntuu mahdottomalt ees aatella uut suhdet,/ ku haistat sen tuoksun ja maistat sen huulet,/ tai frendis käyttää huumeit, ja pytää sua mukaan,/se nähää sun kaa, eikä suhu luota kukaa,/ tai perhees on köyhä, faija juo, sä raadat,/ malta mieles vaa aika parantaa haavat.”

– Pikku G; Kyynelist hymyks 2003 –

Tunnetuimmat koko ihmisen elämän kattavat kehitysteoriat perustuvat näkemykseen kehityksen vaiheittaisesta etenemisestä. Psykoanalyytikko Erik H. Eriksonin mukaan ihmisen kehitys on biologisen kypsymisen, sosiaalisten suhteiden muodostuksen ja egon toiminnan tulosta. Elämänsä eri kehitysvaiheissa yksilö kohtaa kehityshaasteita ja -tehtäviä, jotka ovat erilaisia vaatimuksia ympäristön taholta ja muutoksia yksilössä. Eriksonin mukaan kunkin ikäkauden kehityshaaste saa aikaan kehityskriisin, joiden tarkoituksena on luoda yksilössä uusia valmiuksia ja kykyjä. Psyykkinen työ saa yksilön ponnistelemaan kriisin ja muutoksen läpi sekä kasvamaan uusiin haasteisiin. Kehitysvaiheen/kehityskriisin työstämisen myötä yksilön persoonallisuuden perustunteet muotoutuvat, ja hänellä on käytössään sekä positiivisen että negatiivisen puolen sisältävä uusi sisäinen voima. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppala 2006, 162.)

» Lisää aiheesta: Elämänkaaren eri vaiheet (pdf) – Virva-Liisa Pekkarinen

Oppimistehtävä

 • Perehdy ihmisen elämän eri vaiheisiin liittyviin psykososiaalisiin kehitysvaiheisiin valitsemasi lähdeaineiston perusteella. Laadi lukemasi perusteella käsitekartta tai joku muu visuaalinen kuvaus (kaavio, malli, kuva). Ota huomioon lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus. Liitä kuvaukseesi myös lyhyt sanallinen kooste siitä, mistä kuvassa on kysymys. Muista merkitä lähteet.
 • Palauta tehtävä Optimaan luotuun kansioon ”Psykososiaaliset kehitysvaiheet”. Lähdemerkintöjen osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä annettua raportointiohjetta.
 • Osallistu myös aiheeseen liittyvään verkkokeskusteluun: esitä ajatuksiasi, kommentoi muiden pohdintoja, kysele ja kyseenalaista.

Lähdemateriaali

 • Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. 4. uudistettu painos. Helsinki: SanomaPro.
 • Hartikainen, M., Kronqvit, E-L. & Pulkkinen, M. 2007. Kehityspsykologia-matkalla muutokseen:Helsinki:WSOY.
 • Kronqvist, E-L., Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007. Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: SanomaPro.
 • Lerkkanen,J. (toim.).2005.Opinto-ohjauksen tarkoitus. Opinto-ohjaajankoulutuksen 20-vuotisjuhlakirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51
 • Lyytinen, P., Korkiakangas,M.& Lyytinen, H (toim.).2001. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. Porvoo:WSOY
 • Nurmiranta, H., Leppämäki, P. & Horppu, S. 2009. Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen.Helsinki: Kirjapaja
 • Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
 • Sinkkonen, J. 2008. Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Juva: WSOY.
 • Turunen,K.E.2005. Ikävaiheiden kriisit.Juva.WS Bookwell Oy