Ohjaustarveanalyysi

” Jotta ihmisen todella voi onnistua opastamaan tiettyyn paikkaan, on hänet ensin löydettävä sieltä, missä hän on… Voidakseen todella auttaa toista minun on ymmärrettävä enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en sitä ymmärrä, ei siitä, että ymmärrän enemmän kuin hän – ole hänelle mitään apua.”

– S. Kierkegaard 1859

Elämän eri vaiheissa ihmiset kohtaavat erilaisia ohjaustarpeita. Ohjaustarpeet voivat liittyä niin sosiaalisiin kuin terveydellisiin tilanteisiin sekä koulutus- ja uravalinnan kysymyksiin. (Lerkkanen & Virtanen 2005, 34.) Ohjaustarve käsitettä on mahdollista lähestyä niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Tarkasteltaessa yksilön näkökulmasta ohjaustarpeen arviointia, puhutaan koulutus – ja uravalintaan liittyvistä päätöksentekotaidoista. Koulutus- ja uravalinnan suunnittelu ei ole sisäsyntyinen taito vaan siihen liittyviä päätöksentekotaitoja on arvioitava. (Lerkkanen 2002, 49.)

Jukka Lerkkanen kertoo ohjauskäsitteestä sekä aikuisten ja nuorten opinto-ohjauksen tarpeista.

Opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat yksilöllisiä ja muuttuvat opintopolun ja elämäntilanteiden eri vaiheissa. Opinto-ohjaustarpeet ovat lisääntyneet opintoihin liittyvien valintamahdollisuuksien, koulutustarjonnan sekä koulutusväylien lisääntyessä ja monipuolistuessa. Myös opiskelun henkilökohtaistaminen on lisännyt opinto-ohjauksen tarvetta. (Vuorinen & Sampson 2000.)

Ohjaustarpeiden arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että ohjaus vastaa opiskelijoiden ohjauksen tarvetta ja kysyntää. Arviointi tulee tehdä heti ohjausprosessin alkuvaiheessa ja ohjaustarpeita on arvioitava jatkuvasti. (Lerkkanen 2011)

Oppimistehtävä

 • Tutustu valitsemaasi ohjaustarvetta käsittelevään lähdemateriaaliin. Tee itsellesi muistiinpanoja lukemastasi. Työstä käsitekartta tai jokin muu visuaalinen kuvaus (kaavio, malli, kuva) lähdemateriaalista nousseista ohjaustarvetta ja ohjaustarpeiden arviointia koskevista asioista. Hyödynnä myös psykososiaaliset kehitysvaiheet -tehtävän antia. Liitä kuvaukseen myös lyhyt sanallinen kooste siitä, mistä kuvassa on kysymys. Muista merkitä lähteet.
 • Palauta tehtävä Optimaan luotuun kansioon ”Ohjaustarveanalyysi”. Lähdemerkintöjen osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä annettua raportointiohjetta.
 • Osallistu myös aiheeseen liittyvään verkkokeskusteluun: esitä ajatuksiasi, kommentoi muiden pohdintoja, kysele ja kyseenalaista.

Lähdemateriaali

 • Ahonen ,A., Alerby, E., Johansen, O., Rajala, R.,Ryzhkova, I., Sohlman, E. & Villanen, H.,(toim.) 2008. Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus
 • Lerkkanen, J. 2009. Ohjaus-käsite ja päätöksentekoprosessin tukeminen
 • Lerkkanen, J. 2011. Nuorten ohjaustarpeiden arviointi . H. Kasurinen, E. Merimaa & J.Pirttiniemi (toim) OPO. Ohjaajan käsikirja. Opetushallitus.
 • Lerkkanen, J. 2011. Siltamalli koulutus- ja uravalinnan tukena . H. Kasurinen, E. Merimaa & J.Pirttiniemi (toim) OPO. Ohjaajan käsikirja. Opetushallitus.
 • Lerkkanen, J. 2002. Koulutus- ja uravalinnan ongelmat. Koulutus- ja uravalinnan tavoitteen saavuttamista haittaavat ajatukset sekä niiden yhteys ammattikorkeakouluopintojen etenemiseen ja opiskelijoiden ohjaustarpeisiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 14.
 • Lerkkanen, J. (toim.) 2005. Opinto-ohjauksen tarkoitus. Opinto-ohjaajakoulutuksen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51.
 • Ohjaustarvearvio. Futurix+. Oma valintani 2009-10. Otava
 • Oppiminen ja oppimisen ohjaaminen