Iäkkäisen potilaiden laitoshoito

Sari Teerin (2007) väitöstutkimuksessa tarkasteltiin iäkkäiden pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon etiikkaa kuvaamalla potilaan integriteetin säilymistä ja siihen liittyviä eettisiä ongelmia pitkäaikaishoidossa. Tutkija haastatteli pitkäaikaispotilaita ja pyysi lisäksi potilaiden omaisia ja hoitajia kirjoittamaan esseet kokemistaan eettisistä ongelmista laitoshoidossa. Aineiston tulosten perusteella laadittiin kyselylomake, jolla kerättiin aineisto 213 iäkkään pitkäaikaispotilaan omaiselta ja 222 hoitajalta neljässä eteläsuomalaisessa pitkäaikaishoitolaitoksessa.Potilaan eheyden ja loukkaamattomuuden todettiin säilyvän laitosolosuhteissa melko hyvin. Erityisesti potilaan fyysistä hoitoa pidettiin hyvänä. Tutkimuksen mukaan yleisimmät ongelma-alueet liittyivät potilaan psyykkiseen ja sosiaaliseen eheyteen ja loukkaamattomuuteen: kuten kohteluun, toivomusten huomioon ottamiseen sekä tiedon saantiin ja potilaan yksinäisyyteen laitoksessa. Omaiset olivat havainneet hoitajia useammin eettisiä ongelmia pitkäaikaispotilaan laitoshoidossa. Verrattaessa omaisryhmiä keskenään, dementoituneiden potilaiden omaisten arviot sekä eettisistä ongelmista että potilaan eheyden ja loukkaamattomuuden säilymisestä laitoshoidossa olivat muiden omaisten arvioita negatiivisemmat. Omaisten mukaan ongelmia on erityisesti silloin, kun laitoshoitoon siirtyminen on ongelmallista sekä potilaalle itselleen että hänen omaiselleen. Tärkeimpinä integriteettiä rajoittavina tekijöinä vastaajat pitivät potilaan muistamattomuutta ja kykenemättömyyttä päätöksentekoon. Vastaajaryhmät olivat yksimielisiä myös pitkäaikaishoidon vähäisestä arvostuksesta yhteiskunnassa. Tulosten mukaan erityisesti dementoituneiden potilaiden integriteetin säilymiseen laitoksessa on kiinnitettävä huomiota. Tutkimus osoitti myös tarpeen keskustella pitkäaikaishoidon arvostuksesta yhteiskunnassa.

Lähde: Teeri, S. 2007. Ethical Problems in Long-term Institutional Care of olde Patients in the Field of Integrity. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.