Eettiset ongelmat

Mikä on eettinen ongelma sosiaali- ja terveysalalla?

Kun asiantuntija työssään joutuu kysymään itseltään ja työyhteisöltään, mikä on hyvää, mikä pahaa, oikein tai väärin tietyllä inhimillisen toiminnan alueella tai tietyssä tilanteessa – kyseessä on todennäköisesti eettinen ongelma. Yleensä ongelma johtuu ristiriidasta kahden tai useamman arvon välillä.

Tutustu alla olevien tutkimusten esimerkkeihin eettisistä ongelmista sosiaali- ja terveysalalla:

1. Iäkkäiden potilaiden laitoshoito: Teeri, S.

2. Vanhusasiakkaiden kanssa tehtävä sosiaalityö: Ylinen, S.

3. Johtamisen etiikka terveydenhuollon esimiestyössä: Ikola-Norrbacka R.

Lähteet:

Teeri, S. 2007. Ethical Problems in Long-term Institutional Care of olde Patients in the Field of Integrity. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.
Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2009. Etiikka hoitotyössä. Wsoy, Oppimateriaalit Oy, 5. painos.
Ylinen, S. 2008. Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön ”välitiloissa”. Janus 16, 2, 112-126. (koko artikkeli löytyy nettisivuilta)
Ikola-Norrbacka, R. 2010. Johtamisen eettisyys terveydenhuollossa: Esimiestyön ja hallinnon eettiset arvot julkisen terveydenhuollon kahdessa professiossa.
Acta Wasaensia No 222. Julkisjohtaminen 14.