Opiskele eettistä osaamista

Tämä Eettisen osaamisen oppimateriaalisivusto on osa täysin verkossa toteutettavaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoille tarkoitettua 3 op opintoja. Opintojakso suoritetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristössä, josta löytyvät muun muassa opintojaksoon liittyvät ohjeet ja tehtävät.

Etiikka sanan alkuperä on kreikankielisessä sanoissa ethikos, joka tarkoittaa siveellistä luonteen tai mielen laatua, sekä ethos, joka tarkoittaa yhteisesti omaksuttua tapaa tai käytäntöä. Etiikka on oikeaa ja väärää tutkiva oppi, joka on myös oma tietenalansa. Etiikka tarkoittaa reflektoitua eli pohdittua näkemystä oikeasta ja väärästä.

Moraali on etiikan lähikäsite ja sillä tarkoitetaan ihmisen käsityksiä oikeasta ja väärästä. Kun ihminen on epätietoinen siitä, miten hänen tulisi toimia, hänellä on moraalinen ongelma. Ammattietiikka tarkoittaa ammattialan yhteistä näkemystä siitä, millainen ammatillinen toiminta on oikeaa ja hyvää ja millainen on puolestaan väärää ja pahaa. Usein nämä näkemykset esitetään ammattieettisissä koodistoissa, joissa on kuvattu ammattikunnan sopimat yhteiset eettiset ohjeet ja periaatteet toiminnalleen.  Ammatillisessa toiminnassa esiintyviä moraalisia ongelmia kutsutaan eettisiksi ongelmiksi. TESSO -lehdessä (3-4/2010) on käsitelty eettisiä haasteita ja ongelmia työpaikalla eri näkökulmista.

Lähteet:

Juujärvi, S., Myyry, L. & Pesso, K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi, Helsinki.
Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2009. Etiikka hoitotyössä. Wsoy, Oppimateriaalit Oy, 5. painos.