Tavoitteiden saavuttaminen

Yksi tärkeä edellytys hyvinvointivalmennukseen sitoutumiselle on oman tavoitteen asettaminen ja siihen pyrkiminen osana arjen muutosten tavoittelua. eBoss-hankkeessa nuoret asettivat itselleen sovitusti yhden tärkeän tavoitteen valmennuksen ajalle.

Tavoitteen asettelussa hyödynnettiin GAS (Goal Attainment Scaling) –menetelmää ja Kelan Omat tavoitteeni-lomaketta muokaten luotiin Hyvinvointivalmennuksen tavoite -lomake oman tavoitteen asettamista varten. Tavoitteista puolet liittyi liikuntaan (n=67). Muut tavoitteet liittyivät ravitsemukseen (19%, n=25), uneen (17%, n=23) ja sosiaalisiin suhteisiin (7%, n=9). Lisäksi yksittäisiä tavoitteita liittyi mielen hyvinvointiin, tupakointiin, painonhallintaan ja ruutuaikaan.

Liikkumisen tavoitteet liittyivät siihen, kuinka monta kertaa viikossa osallistuja tavoitteli liikkumista (1-5 kertaa) tai käytetyn ajan mukaan. Useimmiten liikkumista tavoiteltiin 2 kertaa viikossa (n=21) tai kerran viikossa (n=19). Yleisimpänä liikkumismuotona mainittiin lenkkeily kävellen tai juosten (n=31) ja säännöllinen kuntosalilla käyminen (n=19). Monen tavoite oli yleisesti liikkuminen ja tavoitetta olisikin voinut tarkentaa enemmän.

Ravitsemuksen osalta tavoitteet olivat yhteydessä säännölliseen  ateriarytmiin (n=12), herkuttelun vähentämiseen (n=7), kasvisten syömisen lisäämiseen (n=3) ja veden juonnin lisäämiseen (n=3). Unen osalta tavoitteet kohdentuivat nukkumaan menoaikaan (n=10), unen määrään (n=9) ja unen laatuun (n=4). Sosiaalisten suhteiden osalta tavoitteet liittyivät  ystävyyssuhteisiin (n=5) ja rohkeuteen sosiaalisissa tilanteissa (n=4).

Hyvinvointivalmennuksen tavoitteet -lomakkeelle kirjatun tavoitteen saavuttamista arvioitiin viisiportaisella asteikolla, jossa nollataso kuvaa tavoiteltavaa toimintatasoa. Negatiiviset arvot kuvaavat selvästi alle (-2) tai jonkin verran alle tavoiteltua tasoa (-1) ja positiiviset arvot kuvaavat tavoitteiden ylittämistä (+1 jonkin verran korkeampi ja +2 selvästi korkeampi).

Valmennuksen päätyttyä nuoret arvioivat asettamansa oman tavoitteen saavuttamista. Ryhmätasolla tarkasteltuna nuoret pääosin saavuttivat itselleen asettamansa tavoitteet (Ka= 0.02, SD = 1.095) eBoss -valmennusprosessin aikana (kuvio 1). Alle oman tavoitetasonsa jäi noin kolmannes osallistujista (n= 44, 30%), mutta heistäkin suurin osa eteni tavoitteissaan jonkin verran.

pylväskuvio omien tavoitteiden toteutumisen tuloksista

Kuvio 1. Oman tavoitteen toteutuminen

Omien tavoitteiden saavuttaminen korreloi erittäin merkitsevästi valmennuksesta koetun hyödyn kanssa (0.433, p < 0.01) sekä hyvinvointisovellusten käytön hyödyn kokemuksen kanssa (0.325, p < 0.01). Valmennuksesta koettu hyöty ja sovellusten (0.355, p < 0.01) sekä hyvinvointirannekkeiden (0.398, p < 0.01) käytöstä koettu hyöty ovat myös yhteydessä toisiinsa.

Voidaan siis todeta, että mikäli osallistuja saavutti omat tavoitteensa, koki hän myös hyötyneensä hyvinvointivalmennuksesta. Henkilöt, jotka eivät saavuttaneet omaa tavoitettaan arvioivat valmennuksen hyödynkin vähäisemmäksi.

Osallistujat kuvasivat, että alussa määritellystä tavoitteesta oli hyötyä erityisesti siinä, että se sai tiedostamaan asiat paremmin ja motivoi toteuttamaan asioita käytännössä.