Muutokset valmennuksen aikana

Tarkasteltaessa muutosta nuorten toiminnassa ja ajattelussa muodostettiin jokaiselle nuorelle henkilökohtaisen suoriutumisen tasoa ja joustavuutta kuvaavat välimatka-asteikolliset muuttujat valmennuksen alussa ja valmennuksen päätyttyä. Vertailtaessa näitä mitattuja suoritustasoja ja joustavuustasoja eri arviointikertojen välillä voitiin todeta eBoss -hyvinvointivalmennuksella olleen vaikutusta nuorten arjen suoriutumiseen ja ajattelun joustavuuteen riippumatta valmennustavasta, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta.

Nuorten itsearvioidussa suoriutumisen tasossa todettiin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero alku- ja loppuarviointien välillä OSA-arviointien pisteytyksissä (t = -5.246, df 127, p< 0.00). Tarkasteltaessa muutoksia psykologisessa joustavuudessa todettiin, että joustamattomuus väheni erittäin merkitsevästi (t= 3.696, df 131, p< 0.00). Tutkittaessa kulttuuritaustan vaikutuksia saavutettuihin tuloksiin todettiin maahanmuuttajataustaisten osallistujien (n=19) psykologisen joustavuuden muuttuneen melkein merkitsevästi (p = 0.05), vähemmän kuin suomenkielisten opiskelijoiden (n=111) joustavuus muuttui.

Tarkasteltaessa muutosta yksilötasolla löytyy osallistujien joukosta sellaisia henkilöitä, joiden itse koettu suoriutuminen on alentunut valmennuksen kuluessa (Kuvio 2). Tästä voidaan ajatella, että valmennuksella ei ole ollut vaikutusta heidän elämäntilanteeseen tai on tapahtunut jotakin, mikä on vaikuttanut ratkaisevasti suoriutumisen laskuun. Toisaalta voidaan myös pohtia, että oman elämän tarkastelu on voinut tuoda tietoisuuteen omaan toimintaa liittyviä tekijöitä ja itsearviointi on ollut realistisempaa kuin alkuarvioinnissa.

Kuvio 2. Muutos suoriutumisessa (OSA) alku- ja loppuarviointien välillä ryhmäkohtaisesti tarkasteltuna (suuremmat arvot kuvaavat parempaa suoriutumista, harmaalla alueella suoriutuminen alentunut)