Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön syksyllä 2014 sekä AMK että YAMK opinnäytetöiden arvioinnissa. Uusituissa arviointikriteereissä otettiin paremmin huomioon  tutkimukselliset kehittämistoimintaan painottuvat entisten niin sanottujen  toiminnallisten opinnäytetöiden arviointi.…

Jatka lukemista

Työelämän ohjaajan/mentorin rooli opinnäytetyön prosessin aikana

Frilander-Paavilainen (2006) on väitöskirjassaan esittänyt viisi kategoriaa, jotka kuvaavat työelämäohjaajan toimintaa asiantuntijuuden kehittämiseksi opinnäytetyöprosessin aikana. Nämä kategoriat ovat: dialoginen reflektointi, opiskelijan vastuuttaminen, yrityksen tavoitteiden saavuttaminen, opinnäytetyöprosessin haltuunottaminen…

Jatka lukemista

Vertaisohjaus opinnäytetyöprosessin tukena

Vertaisohjauksella opinnäytetyöprosessissa tarkoitetaan samassa opiskelutilanteessa ja samankaltaisten haasteiden parissa työskentelevien opiskelijoiden, vertaisten, vastavuoroista kokemusten vaihtoa ja dialogista keskustelua. Se on yhdessä tekemistä, ajatusten vaihtamista, kyseenalaistamista,…

Jatka lukemista