Tag Archives: otsikko

7 Kirjallisen tehtävän ulkoasu

Riviväli on tekstisivuilla ja sisällysluettelossa 1,5. Sisällysluettelon riviväliä voidaan säätää tarkoituksenmukaisesti. Lähdeluettelossa ja kuvailulehdellä riviväli on 1. Opinnäytetyön mallipohja on opiskelijaintrassa.

Kirjasinkoko on tavallisesti 12 pt. Kirjasintyyppi on helppolukuinen ja selvä, esimerkiksi Calibri, Arial, Helvetica tai Palatino. Muitakin kirjasintyyppejä saa käyttää. Kuvailulehden kirjasinkoko ja -tyyppi määräytyvät opinnäytetyön mallipohjan mukaisesti.

Suositeltavat reunus- eli marginaalimääritykset ovat seuraavat: vasen reunus 4,3 cm ja muut reunukset 2 cm. Teksti tavutetaan, mutta oikeaa reunaa ei tasata.

Otsikoissa saa käyttää isohkoja (12–18 pt) ja muotoiltuja kirjasimia, kunhan muotoilee ne johdonmukaisesti samalla tyylillä kaikkialla raportissa. Otsikoita ennen ja niiden jälkeen on hyvä jättää tilaa, jotta ne erottuvat tekstistä; esimerkiksi kaksi tyhjää riviä ennen otsikkoa ja yksi tyhjä rivi sen jälkeen näyttää usein tasapainoiselta (välistys 20–24 pt). Alaluvun alalukuihin riittää yksi tyhjä rivi molemmin puolin. Otsikot aloitetaan vasemmasta reunasta, samasta kohtaa kuin teksti. (Ks. kuvio 7.)

Kuvio 7. Tekstisivun ulkoasu

Sivujen numerointi alkaa sisällysluettelosivulta (sivu 1) ja jatkuu niin, että myös lähde- ja liitesivut numeroidaan (kuvailulehdet eivät kuulu numeroinnin piiriin).

Kappalejako
Teksti jaetaan kappaleiksi sisällön jäsentymisen ja luettavuuden vuoksi. Liian pitkät kappaleet tai kappalejaon puuttuminen tekevät tekstistä raskaslukuisen ja vaikeaselkoisen. Toisaalta peräkkäisistä lyhyistä kappaleista syntyy levotonta ja katkonaista tekstiä, josta lukijan on vaikea havaita asioiden keskinäisiä yhteyksiä ja laajempia asiakokonaisuuksia. Nyrkkisääntö on: yksi asiakokonaisuus yhteen tekstikappaleeseen. Kappaleet asemoidaan vasensuora-asettelun mukaisesti: kappaleen ensimmäinen rivi aloitetaan kirjoitusmarginaalista, ja kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä. Kappaleen alkua ei sisennetä.

Kappaleotsikot
Tekstisivuilla pienissä tekstiosissa voidaan käyttää ohjaavia kappaleotsikoita (ks. esim. tämä luku). Kappaleotsikko lihavoidaan ja teksti alkaa seuraavalta riviltä. Kappaleotsikot eivät näy sisällysluettelossa.

Korostukset
Tekstiä voidaan korostaa typografisesti, kun halutaan painottaa jotain asiaa, esimerkiksi kun tärkeä käsite esiintyy tekstissä ensimmäisen kerran. Painokas asia voidaan lihavoida, pitkät siteeraukset  kursivoidaan, tihennetään ja sisennetään (ks. alla kohta Sisennykset). Korostuksia on käytettävä johdonmukaisesti, mutta myös säästeliäästi ja harkiten, jotta niiden teho ei häviä. Yhtä korostuskeinoa ei voi samassa työssä käyttää monessa merkityksessä.

Luetelmat
Luetelman osien on oltava kielellisesti samankaltaisia. Luetelmaa ei voi sijoittaa tekstiin yksinään kappaleeksi, vaan sitä edeltää aina selittävä johdantolause. Samaten lukua ei pidä aloittaa suoraan luetelmalla ilman johdattelevaa tekstiä ja johdantolausetta.

Luetelmien laadinnassa voidaan käyttää monia jäsennystapoja, kuten

  • numeroita
  • kirjaimia tai
  • luetelmaviivoja.

Suuraakkosten jälkeen käytetään pistettä: A., B., jne.; pienaakkosten jälkeen kaarisuljetta: a), b), c) jne. Luetelmaviivoja eli ns. ranskalaisia viivoja käytettäessä luetelman osien loppuun ei tule välimerkkiä (pilkkua). Sen sijaan viimeisen osan jälkeen merkitään piste luettelon päättymisen merkiksi. Huomaa edellinen luetelma esimerkkinä.

Suorat lainaukset
Pitkä suora lainaus (yli kolme riviä) sisennetään eli aloitetaan normaalitekstiä sisemmästä sarkaimesta. Sisennetty teksti kirjoitetaan rivivälillä 1 ja kursivoidaan. Sisennettyjä suoria lainauksia ei tarvitse merkitä lainausmerkein.

Sisennykset
Tekstin sisentämistä yhden sarakkeen verran voidaan käyttää korostamaan myös jotain muusta tekstistä poikkeavaa tekstinosaa, kuten luetelmaa tai kaavaa. Sisennyksen ympärille jätetään ylimääräinen tyhjä rivi.

Kaavat
Tekstin lomaan sijoitetut kaavat numeroidaan juoksevalla numerolla ja numero sijoitetaan sulkumerkkien sisään kaavan kanssa samalle riville oikeaan reunaan, esimerkiksi sarakkeeseen C6. Kaavan alapuolelle tulee muuttujien selitykset. Kaavoihin viitataan tekstissä samalla tavalla kuin kuvioihin ja taulukoihin. Yksittäinen kaava voidaan esittää tekstin lomassa pelkästään ylimääräisillä välilyönneillä ympäröitynä.

Kaavoihin ei tarvitse merkitä lähdeviitettä, jos kaava on yleinen eli se löytyy esimerkiksi kaavakirjasta tai on alan peruskaava. Muussa tapauksessa tekstiin merkitään lähdeviite normaalisti.

Esimerkki kaavan merkitsemisestä (Kivikangas 2015, 39)

Kirjoitustekniset seikat
Ennen kirjoittamaan ryhtymistä on hyvä tehdä ohjeen mukaiset sivun asetukset. Kirjoitustekniset seikat on syytä ottaa käyttöön jo kirjoittaessaan (ks. taulukko 1). Työn valmistuttua teksti viimeistellään: tarkistetaan tyyli, oikeinkirjoitus ja merkintätekniikka.

Taulukko 1. Ohjeet tavallisia kirjoitusteknisiä pulmakohtia varten

Sivun alkuun

4.2.2 Johdanto-osa

Johdanto orientoi lukijan opinnäytetyön aiheeseen ja virittää lukijan kiinnostuksen. Johdannossa kuvataan aiheen valinnan tausta, näkökulma ja perustelut, voidaan mainita aikaisempia tutkimuksia, rajataan tutkittava alue, esitellään toimeksiantaja sekä muotoillaan tehtävä ja tavoite. Johdannossa voidaan perustella aiheen ajankohtaisuutta, tärkeyttä ja merkitystä, esimerkiksi sen tuomaa hyötyä työelämälle. (Ks. seuraavaa kuviota.)

Kuvio 3. Johdanto-osan perusrakenne

Lukijan kannalta olennaisia kysymyksiä, joihin johdannosta haetaan vastausta, ovat seuraavat: mitä ja miten kehitetään tai tutkitaan, miksi näitä kysymyksiä kehitetään tai tutkitaan ja miten opinnäytetyö liittyy laajempaan kokonaisuuteen (ks. Hirsjärvi ym. 2010, 254–260). Mikäli johdannosta tulisi laaja, tutkimusasetelman kuvaus esitetään toisessa pääluvussa (ks. lisää Kananen 2015).

Tiivistelmä ei korvaa johdanto-osaa eikä päinvastoin. Johdanto on myös työn ensimmäinen luku, ja sillä voi olla alalukuja. Johdannolle on suositeltavaa keksiä omasta aiheesta nouseva, aiheeseen paremmin johdatteleva otsikko kuin ”Johdanto”. (Ks. esim. Luukka 2012; Hirsjärvi ym. 2010, 254–258.)

Esimerkkejä opinnäytetyön johdannosta:

Logistiikan opinnäytetyön johdanto
sosiaalialan opinnäytetyön johdanto

 

4.1.3 Sisällysluettelo

Sisällysluettelon tulee olla informatiivinen mutta samalla niin tiivis, että työn kokonaisuus ja rakenne hahmottuvat helposti. Sisällysluettelon perusteella lukija voi päätellä asioiden tärkeysjärjestyksen ja tutkimuksen logiikan.

Sisällysluettelon otsikkona on Sisältö. Sisältö jäsennetään numeroimalla osat pää- ja alalukuihin. Pää- ja alalukujen numeron jälkeen ei tule pistettä. Sisällysluettelon otsikoiden on oltava samannimisiä kuin vastaavat otsikot tekstisivuilla. Päälukujen otsikot lihavoidaan.  Muuten sisällysluettelon voi muotoilla vapaasti. Tekstin otsikoinnissa riittää yleensä korkeintaan kaksi otsikkotasoa, tarvittaessa enintään kolme (ks. kuvio 1). Yksinäisiä alalukuja ei saa olla. Sen sijaan pelkkä pääluku on mahdollinen.

Sisällysluetteloon tulevat vain numeroidut otsikot. On syytä harkita tarkkaan, miten pienistä tekstiosista tehdään lukuja, sillä luku on suurempi yksikkö kuin kappale: yhdessä tekstiluvussa on aina useita kappaleita.

Liitteiden nimet kirjoitetaan sisällysluetteloon Liitteet-otsikon alaotsikoiksi. Kuvioista ja taulukoista tehdään kummastakin oma luettelonsa sisällysluettelon loppuun. Luettelo sisältää kunkin kuvion tai taulukon numeron, nimen ja sijainnin (sivunumeron), mutta ei lähdeviitettä. Joillakin aloilla opinnäytetöissä tarvitaan toisinaan lyhenteiden ja symbolien listaa tai erillistä sanastoa. Niiden paikka työssä on sisällysluettelon jälkeen ennen ensimmäistä tekstilukua.

opinnaytteen_raportointiohje_sisallysluettelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Näkymä sisällysluettelosta

4.1.1 Kansilehti

Kansilehdessä ilmoitetaan opinnäytetyön nimi ja tekijä tai tekijät. Lisäksi siinä kerrotaan, että kyseessä on opinnäytetyö. Kanteen merkitään kuukauden ja vuoden tarkkuudella se ajankohta, jolloin opinnäytetyö hyväksytään opinnäytetyöryhmässä. Myös tiedot koulutusalan nimestä, tutkinto-ohjelman nimestä ja mahdollisesta erikoistumisesta merkitään. Kansilehti on valmiina opinnäytetyön mallipohjassa.

 

Työn nimi
Opinnäytetyön nimeen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä sen täytyy olla sekä informatiivinen että kiinnostava. Tiivis ja havainnollinen nimi tai otsikko ei sisällä yhtään turhaa sanaa eikä väljiä tai mutkikkaita rakenteita. Nimi voi olla kaksiosainen, niin että pääotsikko toimii käyttönimenä ja alaotsikko täsmentää sitä. Vaikkei aiheesta sanotakaan kaikkea, nimeä ei laiteta tarpeettomasti epämääräiseen partitiivi- tai elatiivimuotoon (jotakin, jostakin). (Hirsjärvi ym. 2010, 318.)