Tag Archives: lähdeviite

Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Lähdeluettelon malli; malliin on koottu esimerkkejä mahdollisimman erityyppisistä lähteistä.

Lähteet

12 tips to create an artist website: Part 1. 2010. Artikkeli taiteilijoiden internet-markkinointiin keskittyvän yrityksen kotisivuilla. Viitattu 20.4.2014. http://artmarketingsecrets.com, Artist Websites.

A 26.2.2009/92. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Viitattu 12.5.2016. http://www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö.

Ahopelto, T. 2016. Luokkahuoneen ergonomia. DVD. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Balachandran, K., Bi, Q., Rudrapatna, A., Seymour, J., Soni, R. & Weber, A. 2009. Performance assessment of next-generation wireless mobile systems. Bell Labs Technical Journal, 13, 4, 35–58. Viitattu 16.4.2016. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.

Bernaards, C. M., Ariens, G. A. M.,  Simons, M., Knol, D. L. & Hildebrandt, V. H. 2008. Improving work style behavior in computer workers with neck and upper limb symptoms. Journal of Occupational Rehabilitation, 1, 87–101. Viitattu 15.1.2015. https://janet.finna.fi, Cinahl.

Diacor avasi uuden lääkäriaseman puhelimeen. 2016. Uutinen Diacor-terveyspalvelut Oy:n verkkosivuilla 30.3.2016. Viitattu 7.4.2016. https://www.diacor.fi/ajankohtaista/diacor-avasi-uuden-lääkäriaseman.

Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 2009.  Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.4.2009. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1236326673-1.

Halttunen, J. 2016. Promoting entrepreneurship in Egypt. Julkaisussa Enhancing excellence of education in Egypt. Experiences in promoting accreditation and quality assurance system. Toim. L. Kaikkonen & T. Mäki. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences, 55–57. Publications of JAMK University of Applied Sciences 219.

Hienonen, V., Kinnunen, H. & Viita, A. 2015. Hyvä vuokrasuhde. Käytännön opas asunnon vuokraukseen. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15.–16. p. Helsinki: Tammi.

Huoneenvuokralaki 481/1995. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Annettu 31.3.1995. Viim. muutos 18.1.2013. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481.

Hytönen, J. 2015. Pidetään kiinni turvaverkoista. Sosiaalivakuutus, 2, 24–26. Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin haastattelu. Viitattu 13.3.2015. http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Sosiaalivakuutus_215.pdf/6accef8f-1a7e-4ad1-a5e2-ae0db2bf4d63.

Hänninen, K. 2015. Suomalaistutkijan läpimurto. Kasvojen tunnistus älylaitteisiin. Kauppalehti 17.6.2016. Viitattu 18.6.2016. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/suomalaistutkijan-lapimurto-kasvojen-tunnistus-alylaitteisiin/ZKC8vdQ4.

Kallimo, K. 2016. Perusturvan toimialajohtaja. Jyväskylän kaupunki. Haastattelu 15.4.2016.

Karlsson, M. 2009. Moniallergikko voi pitää lemmikkiä. Tesso, 2, 24–30.

Keinonen, K. J. 2009a. Microsoft PowerPoint: edistynyt käyttö. Ornanet-koulutus, MS PowerPoint 2007 -ohjelmiston opas. Viitattu 2.6.2016. https://janet.finna.fi, Ornanet.

Keinonen, K. J. 2009b. Microsoft Word: edistynyt käyttö. Ornanet-koulutus, MS Word 2007 -ohjelmiston opas. Viitattu 2.6.2016. https://janet.finna.fi, Ornanet.

Koivunen, R. 2016. Toimitusjohtaja. Kaksi puuta Oy. Haastattelu 21.8.2016.

Kojola, O.-M. 2016. Pörssikerho: Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma. Sijoitusasiantuntijan luento 13.1.2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Järjestäjinä JAMKO ry:n Pörssikerho ja Keski-Suomen Osuuspankki.

Kosteusvauriot työpaikoilla. 2009. Kosteusvauriotyöryhmän muistio. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 4.4.2016. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111938/URN:NBN:fi-fe201504224254.pdf?sequence=1.

Kuusiaho, V. 2016. Soundscapes of the Kehä Vihreä urban park. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, degree programme in facility management. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060712311.

Käyttäjän käsikirja A72, A82, A92. 2008. Suolahti: Valtra. Valtran A-sarjan traktoreiden käsikirja. Osa 1. Viitattu 16.6.2009. http://www.valtra.fi/extras/332.asp.

L 548/2016. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Viitattu 31.8.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160548.

Laitinen, A. 2008. Maatilayrittäjän RME-biodieselin laadunhallinta. Opinnäytetyö, AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Viitattu 15.4.2009. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1212485708-6.

Laitinen, M. 2008. Asiakkaiden havainnoima myymäläympäristö ja sen yhteys tunteisiin ja käyttäytymiseen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, markkinointi.

Laukkanen, J. 2015. Rintasyöpäpotilaan palveluprosessin kehittäminen. Yksityisrahoituksella erikoissairaanhoitoon Itä-Savon sairaanhoitopirissä. Opinnäytetyö, ylempi AMK.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Viitattu 17.8.2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121320452.

Liukko, S. & Perttula, S. 2016. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.9.2016. http://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointi/.

Nuijanmaa, S. 2014. Tuotekehitys. Julkaisussa Kestävyyden kompassi. Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 63–70. Viitattu 24.2.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-362-9.

Nurminen, A. 2016. Ohjeita artikkelien kirjoittajille. Sähköpostiviesti 16.4.2016. Vastaanottaja T. Rautio. Viestinnän lehtorin ohjeet julkaisusarjaan kirjoittaville restonomeille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Perheystävällisesti töissä. N.d. Väestöliiton vuosina 2014–2017 toteutettavan projektin kuvaus Emma ja Elias -ohjelman sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.emmaelias.fi/projektit.

Peltoniemi, T. 2016. Biopolttoaineita synteettisen biologian avulla. Yle Radio 1 12.8.2016. Tiedeykkönen-sarjan osa. Haastateltavina tutkimusprofessori Merja Penttilä, synteettisen biologian ryhmän vetäjä Jussi Jäntti ja tutkijatohtori Pauli Kallio. Kuunneltavissa Yle Areenassa. Viitattu 17.8.2016. http://areena.yle.fi/1-3519201?autoplay=true.e.

POL 628/1998. Perusopetuslaki. Annettu 21.8.1998. Viim. muutos 19.2.2016. Viitattu 31.8.2016. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.

Rakentajain kalenteri 2016. 2015. Helsinki: Rakennustieto.

Reiman, T., Pietikäinen E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. Espoo: VTT. Viitattu 30.8.2016. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf.

SFS 2487:2007. Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. p. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 12.5.2015. https://janet.finna.fi, SFS Online.

SFS-EN 15224:2013. Terveyspalvelut. Laadunhallintajärjestelmät. Opas standardin ISO 9001:2008 käyttöön. Julk. 25.10.2013. Viitattu 31.8.2016. https://janet.finna.fi, SFS Online.

SFS-ISO/IEC 27018:2015. Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa. Aihealueet: Informaatioteknologia, turvallisuustekniikat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Julk. 5.6.2015. Viitattu 1.7.2015. https://janet.finna.fi, SFS Online.

Sipari, S. 2008. Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.6.2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3325-8.

Smith, L. R. & Sanderson, J. 2015. I’m going to instagram it! An analysis of athlete self-presentation on Instagram. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59, 2, 342–358. Viitattu 18.5.2015. https://janet.finna.fi, Academic Search Elite.

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi. 2014. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.6.2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-365-0.

Valkoinen raivo. 2015. Elokuva. Ohjaus A. Halonen. Yle TV1 23.5.2016.

Valtra Oy Ab sponsorina. N.d. Artikkeli Valtran sivustolla. Viitattu 17.8.2016. http://www.valtra.fi/Valtra-sponsorina_545.aspx.

Viestinnän tiimi 8/2016. 2016. Pöytäkirja 15.5.2016. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojärjestelmässä.

Vuosikertomus 2015. 2016. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Viitattu 12.5.2016. http://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/vuosikertomus-2015/.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, kesäkuu 2016. 2016. Majoitustilasto, kesäkuu 2016, liitetaulukko 2.1. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 30.8.2016. http://www.stat.fi/til/matk/2016/06/matk_2016_06_2016-08-18_tau_003_fi.html.

5 Lähteiden käyttö

Käytetyt lähteet ilmoitetaan asian yhteydessä tekstiviitteinä. Tekstiviite on tekstissä oleva lyhyt viittaus lähdeluettelossa mainittuun täydellisempään viitteeseen. Tekstiviitteiden tarkoituksena on ilmoittaa lukijalle, kenen tekstiin tai ajatuksiin viitataan.

Opinnäytetyön tekijän on oltava varovainen, jottei anna itsestään kuvaa epätarkkana kirjoittajana. Tällainen mielikuva syntyy, jos jatkuvasti viittaa samanaikaisesti moneen eri lähteeseen. Mahdollisimman täsmällinen viittauskäytäntö on tyylikästä ja osoittaa asian hallintaa. On siis parempi viitata yhteen ajatukseen ja ilmaista välittömästi lähde, jossa ajatus esitettiin, kuin niputtaa tekstikappaleen perään useampia eri lähteitä.

Seuraavilla sivuilla käsitellään lähteiden merkinnän periaatteita, tekstiviitteiden laatimista sekä lähdeluettelon laatimisen käytäntöjä.