Tag Archives: lähdeluettelo

Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Lähdeluettelon malli; malliin on koottu esimerkkejä mahdollisimman erityyppisistä lähteistä. Lähteet 12 tips to create an artist website: Part 1. 2010. Artikkeli taiteilijoiden internet-markkinointiin keskittyvän yrityksen…

Lähteet

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Tampere: Vastapaino. Viitattu 31.8.2016. Ellibs. Hakala, J. T. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. Hardy, K.-M.…

5.3 Lähdeluettelon laatiminen

Kuvio lähdemerkinnän rakenteesta Lähdeluettelossa mainitaan jokainen lähde, jota raportin tekstissä on käytetty. Tutkimusmateriaalia ei lähdeluettelossa mainita, vaan se esitetään tekstissä siinä kohdassa, joka käsittelee tutkimuksen…

5 Lähteiden käyttö

Käytetyt lähteet ilmoitetaan asian yhteydessä tekstiviitteinä. Tekstiviite on tekstissä oleva lyhyt viittaus lähdeluettelossa mainittuun täydellisempään viitteeseen. Tekstiviitteiden tarkoituksena on ilmoittaa lukijalle, kenen tekstiin tai ajatuksiin…