Oppiminen, ohjaus ja arviointi 8 op (APOA2006)

Opintojaksossa perehdyt oppimista koskeviin teoreettisiin lähtökohtiin, oppimiskäsityksiin ja yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseen. Oppiminen, ohjaus ja arviointi -opintojakso kuuluu ammattipedagogisiin opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin oppimista koskeviin teoreettisiin lähtökohtiin. Opiskelija tiedostaa oppijoiden yksilöllisyydestä johtuvat oppimis- ja ohjausprosessin erityisvaatimukset. Hän kykenee arvioimaan oman opetustyönsä lähtökohtia. Opiskelija on tietoinen opetuksen suunnittelun peruskysymyksistä.

Sisältö

 • käsitykset tiedosta ja oppivasta ihmisestä
 • oppimiskäsitykset
 • erilaiset oppijat ja yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen

Arviointiaineisto

 • oppimistehtävä ja oppimispiirityöskentely
 • seminaarityöskentely

Arviointikriteerit

Oppimispiiri- ja seminaarityöskentelyn ja siihen liittyvän oppimistehtävän avulla arvioidaan ensisijaisesti

 • oppimisteoriaosaamista ja
 • oppijaosaamista

Oppimispiiri- ja seminaarityöskentelyn ja siihen liittyvän oppimistehtävän avulla arvioidaan myös

 • tiedonhallintaosaamista,
 • vuorovaikutusosaamista ja
 • reflektio-osaamista
Oppiminen, ohjaus ja arviointi
8 op (APOA2006)
Hyväksyttävä
osaaminen
Edistynyt
osaaminen
Tavoiteltava
osaaminen
Oppimisteoria-
osaaminen
ja tiedonhallinta-
osaaminen
 • hallitsee oppimiskäsityksiin liittyvää peruskäsitteistöä ja kykenee ymmärrettävällä tavalla ja jäsentyneesti kuvaamaan omaa käsitystään oppimisesta
 • tunnistaa oppimiskäsitysten merkityksen opetussuunnitelmien taustalla
 • kykenee vertailemaan erilaisia käsityksiä oppimisesta ja tuomaan esille oman, teorian avulla perustellun käsityksensä oppimisen luonteesta
 • ymmärtää oppimiskäsitysten merkityksen oppimisen ohjaamista ja opetuksen suunnittelua ohjaavana asiana
 • käsittelee tietoa ja oppimista koskevaa käsitteistöä monipuolisesti, luovasti ja jäsentyneesti; problematisoi käsittelemiään ilmiöitä ja tuo esille oman perustellun käsityksensä oppimisen luonteesta
Oppija-
osaaminen
 • hallitsee erilaisia oppijoita koskevaa peruskäsitteistöä ja kykenee tuomaan sen esille ymmärrettävällä tavalla ja jäsentyneesti
 • pystyy tunnistamaan oman käsityksensä oppivasta ihmisestä opetustyönsä taustalla
 • kykenee ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden oppimisen ohjaamisen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ymmärtää ihmisten erilaisuuden merkityksen opetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavana asiana
 • käsittelee erilaisten ihmisten oppimista ja oppimisen edellytyksiä monipuolisesti, luovasti ja jäsentyneesti
 • problematisoi ja tarkastelee kriittisesti ja kehittävästi opetuksen suunnittelua ja oppimisen ohjaamista ihmisten erilaisten oppimisedellytysten näkökulmasta
Vuorovaikutus-
osaaminen
 • osallistuu aktiivisesti oppimispiiri- ja seminaarityöskentelyyn ja luo omalla toiminnallaan edellytyksiä myönteiselle vuorovaikutukselle
Reflektio-osaaminen
 • arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.


TAULUKKO 8. Opintojakson APOA2006 arviointikriteerit

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty: arviointiaineisto täyttää vähintään hyväksyttävän osaamisen arviointikriteerit
 • Hylätty: arviointiaineisto ei täytä vähintään hyväksyttävän osaamisen arviointikriteereitä

kynä Oppimistehtävät

Opettajan tulee olla tietoinen niistä oppimiskäsityksistä, joiden varassa hän toimii. Tässä oppimistehtävässä perehdytään oppimiskäsityksiin, yksilöllisten oppimisprosessien tukemiseen ja siihen, mitä ne tarkoittavat käytännön opetustyössä.

Opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää sekä opintojakson lopuksi oppimispiirin itsearviointi ja henkilökohtainen itsearviointi. Ensimmäinen oppimistehtävä on yksilö- ja oppimispiiritehtävä ja kaksi seuraavaa ovat oppimispiiritehtäviä. Oppimispiiritehtävissä kannattaa hyödyntää yhteisöllisiä verkkotyövälineitä kuten Google Docs ja Skype. Näiden kolmen oppimistehtävän avulla sinulle muodostuu oma pedagoginen lähestymistapa opetustyöhösi. Tehtäviä voit hyödyntää opetusharjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ikkuna yrittäjyyskasvatukseen Oppiminen, ohjaus ja arviointi -opintojaksossa

Opintojakson oppimistehtävät palautetaan omalle kouluttajalle. Ne käsitellään ryhmän ja kouluttajan kesken sovitulla tavalla ja aikataululla.

1. Mieleenpalauttamismatka aikaisempiin oppimiskokemuksiin

Kuvaa aikaisempia oppimiskokemuksiasi.

Tehtävä palautetaan Optima-verkko-opiskeluympäristöön syksyllä 2011 viikkoa ennen seminaaria 2. Oppimispiirin kooste yksilöllisistä mieleenpalauttamismatkoista toteutetaan kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.

2. Tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen

Tämä tehtävä tehdään oppimispiireissä. Tutustukaa ohessa olevaan oppimiseen, ohjaukseen ja arviointiin liittyvään kirjallisuuteen. Perehtykää tutkimusten ja kirjallisuuden avulla

 • ihmis-, tiedon – ja oppimiskäsityksiin,
 • erilaisiin tiedonhankinta- ja oppimistyyleihin,
 • ryhmädynamiikkaan ja ryhmäprosesseihin,
 • nuoren ja aikuisen oppijan yksilöllisyyden huomioimiseen ohjauksessa.

Pohtikaa, millaisena oppija ja oppiminen erilaisissa oppimiskäsityksissä/lähestymistavoissa ymmärretään ja mitä niistä seuraa käytännön opetustyöhön.

Sopikaa kouluttajanne kanssa, miten dokumentoitte ja esittelette tehtävän niin, että se hyödyttää kaikkia ryhmänne jäseniä, esimerkiksi esseet, draama, video. Tehtävän tulee olla valmis syksyllä 2011 viikkoa ennen seminaaria 3.

3. Tutustumismatka käytännön opetus-, ohjaus- ja arviointitoimintaan

Tutustukaa oppimispiirissä oppilaitokseen, jossa opiskelijan erilaiset oppimisen lähtökohdat ja ohjaustarpeet on otettu hyvin huomioon. Tarkastelkaa opettajan, erityisopettajan tai OPO:n kanssa,

 • miten opiskelijan yksilöllinen oppimisen ohjaus näkyy oppilaitoksen opetussuunnitelmassa, sekä opiskelijan ohjaus- ja erityisopetuksen suunnitelmassa.
 • miten yhden valitsemanne erityisopetuksessa olevan opiskelijan HOJKS on laadittu: siirto-HOJKS:n tietojen hyödyntäminen, erityisen tuen tarve opinnoissa, suunnitellut tukitoimet ja niiden toteuttaminen, moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa. Käyttäkää apuna HOJKS-materiaalia osoitteesta http://oppimateriaalit.jamk.fi/hojks/.
 • mitä oppimisen yksilöllistäminen tarkoittaa aikuiskoulutuksen näkökulmasta (henkilökohtaistaminen) ja korkeakoulutuksen näkökulmasta (esteettömyys).

Tutustukaa oppimispiirissänne ohessa olevaan yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseen liittyvään kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin. Pohtikaa, miten opiskelijoiden yksilöllisyys vaikuttaa opetuksen suunnitteluun, oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin.

Sopikaa kouluttajanne kanssa, miten dokumentoitte ja esittelette tehtävän niin, että se hyödyttää kaikkia ryhmänne jäseniä. Tehtävän tulee olla valmis keväällä 2012 viikkoa ennen seminaaria 6.

Oppimispiirin itsearviointi ja henkilökohtainen itsearviointi

Kolmen oppimistehtävän jälkeen

a) arvioikaa oppimispiirissä seuraavia asioita:

 • merkityksellisimmät asiat, jotka opitte tehtävien avulla
 • asiat, joihin haluaisitte jatkossa syventyä tarkemmin
 • asiat, jotka tukivat tehtävien työstämisprosessia ja oppimistanne
 • asiat, jotka olivat keskeisimpiä esteitä tehtävien työstämiselle; mistä ne johtuivat, miten esteet voisi purkaa.

b) tee itsearviointi

 • vertaa tuottamaasi materiaalia yllä oleviin arviointikriteereihin: millä tavoin työskentelysi ja sen tuotos suhteutuvat esitettyihin kriteereihin; millä perusteella?

Opiskelumateriaali

Valitkaa esimerkiksi seuraavista lähteistä aineistoa oppimistehtävien työstämistä varten. Käyttäkää lisäksi omien alojenne pedagogiikkaa käsitteleviä lähteitä ja opetussuunnitelmia sekä ajankohtaisia kasvatustieteellisiä aikakauslehtiä, aiheeseen liittyviä elokuvia ja kaunokirjallisuutta.

Oppiminen

 • Atherton, J.S. 2009. Learning and Teaching; About the site  [On-line] UK. [Viitattu 3.6.2011].
 • Aulanko, M. Oppimistyylejä on monia. Opettaja.tv. [Viitattu 27.5.2011]
 • Helakorpi, S. Itsearviointityökaluja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle. [Viitattu 3.6.2011].
 • Hätönen, H. 2006. Eläköön opetussuunnitelma II. Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Helsinki: OPH. saatavuus
 • Ilmiöpohjainen oppiminen -blogi. [Viitattu 27.5.2011]
 • Kansanen, P. & Uusikylä, K. (toim.) 2002. Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. saatavuus
 • Kauppila, R.A. 2007. Ihmisen tapa oppia. Keuruu: PS-kustannus. saatavuus
 • Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Edita. saatavuus
 • Laajasalo, T. Uteliaisuus oppimisprosessissa. Yle Oppiminen. [Viitattu 27.5.2011]
 • Lakkala, M. 2010. How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology-enhanced progressive inquiry. University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Department of Psychology.
 • Lehtinen, E. & Hiltunen, T. (toim.) 2002. Oppiminen ja opettajuus. Turku: Turun yliopiston kirjakauppa. saatavuus
 • Mäkinen, P. 2004. Verkkotutor –sivut. [Viitattu 27.5.2011]
 • Nummenmaa, R. & Virtanen, J. (toim.) 2003. Ongelmasta oivallukseen. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. Tampere: Tampereen yliopistopaino. saatavuus
 • Opi Oppimaan. Yle Oppiminen. [Viitattu 27.5.2011]
 • Oppiminen on… [Viitattu 27.5.2011]
 • Patrikainen, R. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa. Jyväskylä: PS-kustannus. saatavuus
 • Poikela, S. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen: uusi tapa oppia ja opettaa? Hämeenlinna: Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. saatavuus
 • Portimojärvi, T. 2006. (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen verkko. Tampere: Tampere University Press. saatavuus
 • Rauste – von Wright, M. & von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Porvoo: WSOY. saatavuus
 • Rauste – von Wright, M. 1997. Opettaja tienhaarassa. Porvoo: WSOY. saatavuus
 • Rogers, J. 2004. Aikuisoppiminen. Helsinki: Finn Lectura. saatavuus
 • Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. Tutkiva oppiminen. [Viitattu 3.6.2011].
 • Säljö, R. 2001. Oppimiskäytännöt – sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. saatavuus
 • Tietoinen muisti. Erilaiset muistijäljet oppimisen taustalla. Yle Oppiminen. [Viitattu 27.5.2011]
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä. saatavuus
 • Vidgrén, H. 2004. Erityisopettaja oppimistaitojen ohjaajana. Laadullinen tapaustutkimus ohjaavasta opetustyylistä. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. [Viitattu 3.6.2011].
 • Vuorinen, I. 1998. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmänohjaajille. Suomen Moreno-instituutin julkaisusarja nro 1. Tampere: Resurssi. saatavuus
 • Willingham, D. Learning styles don’t exist. [Viitattu 27.5.2011]

Ohjaus

 • Eteläpelto, A. & Onnismaa, J. (toim.) 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja. Kansainvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Vantaa: Dark Oy. saatavuus
 • Jokinen, A. Rentola, L. & Eskola, S. 2008. Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa. Opas opettajille ja opiskelijahuollon työntekijöille. Invalidiliiton julkaisuja 0.37. [Viitattu 3.6.2011].
 • Jokinen, T & Lehtinen, E. 1996. Tutor – itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylä: Atena. saatavuus
 • Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen: ohjausteorian kehittelyä. Helsinki: Palmenia. saatavuus
 • Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana – ohjauksen lähestymistavat ja tutkimus 2000. PS-kustannus. saatavuus
 • Onnismaa. J. 20003. Epävarmuuden paluu: ohjauksen ja ohjausasiantuntijuuden muutos. Joensuu: Joensuun yliopisto. saatavuus
 • Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana – ohjaustyön välineet. 2004. PS-kustannus. saatavuus
 • Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus Kirja Oy. Tampere: Tammer-Paino. saatavuus
 • Peavy, R.V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien kustannus. saatavuus
 • Vehviläinen, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus. saatavuus
 • Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. ja Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaajana kehittyminen. Helsinki: Edita Prima.
 • www.oph.fi -> AIHE – aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen

Arviointi

 • Holopainen, P., Ikonen, O. & Ojala, T. 2001. Arviointi opetuksen ja oppimisen ohjausta tukevana toimintana. Kehittyvä koulutus 1 / 2001. Helsinki: Opetushallitus. saatavuus
 • Hätönen, H. (toim.) 1999. Opiskelijan arviointi työssäoppimisessa. Kehittyvä koulutus 5/1999. Helsinki: Opetushallitus. saatavuus
 • Kinnunen, E. & Halmevuo, T. 2003. Opiskelijan arvioinnin opas ammatilliseen koulutukseen. Helsinki: Opetushallitus. saatavuus
 • Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) 2007. Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseeen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 80. Jyväskylä. saatavuus, elektroninen aineisto
 • Lyytinen, H. & Räisänen, A. (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koultuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. saatavuus
 • Niskanen. A., Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) 2006. Tunnistatko taiturin. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Jyväskylä. saatavuus
 • Romppanen, B. & Pohjanheimo, R. (2004) Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana ja ohjaajana. Helsinki: Edita.
 • Räisänen, A. & Frisk, T. (toim.) 1996. Silta uuteen opiskelija-arviointiin. Arviointi 6/96. Helsinki: Opetushallitus. saatavuus
 • Virta, A. 1999. Uudistuva oppimisen arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B: 65. Turun opettajankoulutuslaitos. Turku. saatavuus

Yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen