JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Turvallinen opiskeluympäristö ja SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädäntö määrittelee toimintatavat ja ohjeet sellaisissa tilanteissa, joissa havaitaan opiskelijan olevan soveltumaton alalle, jossa on alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lyhenne SORA tarkoittaa soveltumattomuuteen ratkaisuja.

Uutta lainsäädäntöä tarvittiin, jotta oppilaitoksissa voitaisiin puuttuu opiskelu- ja työyhteisön turvattomuuteen ja alalle soveltumattomuudesta aiheutuviin vakaviin ongelmiin. Tapauksia ei ole paljon, mutta niitä on ollut vaikea hoitaa aikaisemman lainsäädännön puutteiden vuoksi. Osa muutoksista koskee JAMKissa vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoita ja ammatillisia opettajaopintoja, jotkut muutokset, kuten huumetestaus, koskevat kaikkia opiskelijoita.

Opiskelijakunta JAMKO on ollut mukana tekemässä yhteisiä pelisääntöjä eettisessä toimikunnassa ja ammattikorkeakoulun hallituksessa, joka toimii päätöksentekoelimenä SORA-asioissa. Hallituksessa opiskelijoita edustaa yksi JAMKOn nimeämä opiskelijajäsen.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Laadukas, turvallinen ja yhdenvertainen  opiskelu- ja työskentely-ympäristö on perusedellytys korkeakoulussa. JAMKin toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki, korkeakoulukohtainen tutkintosääntö sekä pedagogiset että eettiset periaatteet. Näitä säädöksiä tukevat myös JAMKin järjestyssäännöt. (käyttäjätunnuksellinen)

Sora-laissa kaikkia opiskelijoita koskevat täsmennykset kurinpitotoimiin. Väkivaltainen tai uhkaava käytös voi johtaa seuraaviin kurinpitotoimiin: kirjallinen varoitus, määräys poistua opetustilasta, opiskeluun osallistumisen evääminen kolmen päivän ajaksi. Määräajaksi erottamiseen voidaan turvautua silloin kun teot tai laiminlyönnit ovat vakavia ja opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisesta varoituksesta huolimatta.

Opiskelijaa voidaan tietyissä tilanteissa ja tiettyjen edellytysten täyttyessä pyytää menemään huumausainetesteihin. Jos hän ei toimita pyydettyä testitulosta, se voi johtaa kurinpitotoimiin. Lisätietoja JAMKin päihdeohjelmasta löytyy opinto-oppaasta.

Opiskelijan eettinen opas selventää JAMKin akateemisia käytänteitä käymällä läpi neljää opiskelun eettisyyden haastealuetta: huijaamista, plagiointia, käyttäytymistä luokassa ja kampuksella ja ryhmätyötilanteita. Opas on englanniksi, sillä se on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, mutta avaa opiskelun hyviä käytänteitä myös suomalaisille opiskelijoille. Lue opas.

 

 

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelevia koskevat asiat

Terveydentila ja toimintakyky: Terveyteen liittyviä ehtoja voidaan asettaa silloin, kun opinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Alalle valitun opiskelijan tulee kyetä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Esteettömyys on edelleenkin pääperiaate opiskelijavalinnassa ja opiskelua koskevissa järjestelyissä, mutta esimerkiksi päihderiippuvuus voi olla esteenä opiskelijaksi otolle. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita kysytään hakijalta haku- ja valintavaiheessa.

Opiskeluoikeuden peruminen? Jo saatu opiskeluoikeus on mahdollista perua, jos osoittautuu, että opiskelija ei alun alkaenkaan olisi täyttänyt alalle vaadittavia terveysvaatimuksia. Silloin kun opiskelija on toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, on kyse soveltumattomuudesta alalle ja sekin voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Jos opinnoissa edellytetään työskentelyä alaikäisten kanssa, voidaan alaikäisten suojelutarpeen perusteella opiskeluoikeus perua tietyistä rikoksista saadun tuomion perusteella. Oppilaitoksilla on mahdollisuus pyytää opiskelijaa esittämään rikosrekisteriote. Jos opiskelija ei esitä pyydettyä otetta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun, kunnes hän toimittaa rikosrekisteriotteen.

Jos opiskelijalta on peruttu opiskeluoikeus ja hän hakiessaan uuteen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen salaa sen, opiskeluoikeus voidaan perua myös sen perusteella.

Ennen päätöksentekoa korkeakoulun pitää kuulla opiskelijaa (ns. kuulemismenettely) ja ohjata opiskelija terveydenhuollon pariin. Opiskelijan tulee saada myös opintojen ohjausta ja hänen kanssaan punnitaan mahdollisuudet siirtyä johonkin toiseen koulutukseen. Opiskeluoikeuden peruminen on viimesijainen keino.

Ohjaus ja oikeusturva: Opiskeluoikeuden peruuttaminen ei ole automaattinen toimenpide vaan kaikissa tapauksissa harkinnanvarainen asia. Ensisijaisena keinona on opintojen ohjaus ja ohjaus terveydenhuollon piiriin. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa silloin, kun se on peruttu terveyden- ja toimintakyvyn perusteella ja jos opiskelija osoittaa uudella terveysselvityksillä olevansa kunnossa.

Päätökset opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja sen palauttamisesta tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Muutoksenhakua varten on perustettu valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta. Se on itsenäinen ja riippumaton elin, jossa valitusasiat käsitellään kiireellisinä.

Arkaluonteisten tietojen käsittely ja tietojensiirto

Toimintaohjeissa määritellään ne henkilöt, jotka voivat käsitellä terveydentilaan liittyviä tietoja. Heitä sitoo salassapitovaatimus. Arkaluonteiset tiedot säilytetään erillään ja ne poistetaan välittömästi sen jälkeen kun niiden säilyttämiselle ei ole lakisääteistä perustetta. Välttämättömiä tietoja saa siirtää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja sen palauttamisesta muille koulutuksenjärjestäjille ja Valviralle. JAMKilla on tietojensaantioikeus tietyssä tilanteissa terveydenhuollosta ja muista oppilaitoksista.

Mistä lisätietoja?

Tutkintosäännöstä löytyvät perustiedot SORA-asioista ja lisätietoja voit kysyä myös oman koulutusalasi koulutuspäälliköltä.