Digitaalinen kertomus ja portfolio

Digitaalinen kertomus on tietokoneella katsottava, kertojan omalla äänellä kerrottu kuvitettu tarina.

Tekstinkäsittelyohjelmalla laadittua tekstiä ja siihen mahdollisesti lisättyjä kuvia voidaan kutsua digitaaliseksi paperiksi. Kun tarina voidaan kuunnella tietokoneella kertojan omalla äänellä kerrottuna ja samalla katsoa esitykseen tahdistettua kuvitusta, on kyseessä digitaalinen kertomus.

Digitaalisen kertomuksen keskeisenä elementtinä on tietokoneelle tallennettu äänitys. Esitykseen liittyvä kuvitus voi olla koostettu usealla erilaisella tavalla. Esitys voi koostua esimerkiksi kertojan äänestä ja automaattisesti vaihtuvista digikamerakuvista tai kyseessä voi olla PowerPoint-esitys, jonka diat vaihtuvat automaattisesti kertojan kertomuksen tahdissa. Kyseessä voi olla myös verkkoon tallennettu video tai edellisten esimerkkien yhdistetty kooste.

Ennen kaikkea digitaalinen kertomus on kertojan tarina hänen tietämyksestään. Se on kertojan tieto sinänsä. Se on kertomus siitä, miksi kertoja uskoo tietävänsä ja miksi toisten tulisi olla samaa mieltä.

Kun digitaalinen kertomus on kertojansa tosiasioiden tukema näkemys, se on kertojansa portfolio.

Portfolio on eräänlainen laboratorio, jossa opiskelija rakentaa mielekkyyden hänelle kertyneelle kokemukselle. Portfolion sähköistä luonnetta korostetaan usein ePortfolio -nimityksellä. Portfolio voi olla opiskelu-, arviointi-, markkinointiportfolio jne.

Arviointiportfolio voi olla arviointia tapahtuneesta opiskelusta tai se voi olla arviointia opiskelua varten. Aiemmasta opiskelusta tehtävää arviointia kutsutaan summatiiviseksi arvioinniksi ja meneillään olevaa opiskelua koskevaa arviointia formativiseksi. Summatiivinen arviointi on positivistista taitojen kirjausta, kun taas formatiivinen arviointi on uutta rakentavaa, konstruktiivista, syväoppimisen selvitystä.

Opiskelua varten tehtävä formatiivinen arviointi yrittää etsiä näyttöä sekä opiskelijalle itselleen että opettajalle siitä, missä opiskelija on nyt opiskelussaan, mihin hänen tulisi suuntautua ja kuinka hän sinne parhaiten pääsee.

Formatiivisen arvioinnin ja portfolion kokoamisen sielu ja sydän on reflektio eli opitun asian pohdiskelu, jäsentäminen ja sulattelu. Kun halutaan korostaa opiskelijan itsensä tekemää reflektointia, voidaan käyttää termiä itsereflektio.

Syvään ja täydelliseen oppimisprosessiin kuuluu aina välttämättömänä opitun pohdiskelu ja sen sulattelu, reflektointi. John Dewey on sanonut, että emme opi kokemuksista, vaan kokemusten reflektoinnista. Täydelliseen oppimisprosessiin liittyy myös opitun ulkoistaminen, opitun pohtiminen ja muotoileminen uudella tavalla toisille välitettävään muotoon.

Digitaalinen kertomus ja sen laatiminen (Digital Storytelling) on osa nykyaikaista täydellistä oppimisprosessia.

» Katso esimerkki yleisestä digitaalisesta kertomuksesta: MOMNOTMOM

» Katso myös kertomus ePortfoliosta kertomuksena